2014  Lake Region Vineyard Church - Bridgton, Maine